Monday 29 Nov 2021


Holdsal Performance Gym

Tid Hold Instruktører
Mat 1 Kampsport

Tid Hold Instruktører
Mat 2 Kampsport

Tid Hold Instruktører
Mat 3 Kampsport

Tid Hold Instruktører
Mat 4 Kampsport

Tid Hold Instruktører
Outside

Tid Hold Instruktører
Power Rack

Tid Hold Instruktører
Receptionen

Tid Hold Instruktører
Rig Performance Gym

Tid Hold Instruktører

Tuesday 30 Nov 2021


Holdsal Performance Gym

Tid Hold Instruktører
Mat 1 Kampsport

Tid Hold Instruktører
Mat 2 Kampsport

Tid Hold Instruktører
Mat 3 Kampsport

Tid Hold Instruktører
Mat 4 Kampsport

Tid Hold Instruktører
Outside

Tid Hold Instruktører
Power Rack

Tid Hold Instruktører
Receptionen

Tid Hold Instruktører
Rig Performance Gym

Tid Hold Instruktører

Wednesday 01 Dec 2021


Holdsal Performance Gym

Tid Hold Instruktører
Mat 1 Kampsport

Tid Hold Instruktører
Mat 2 Kampsport

Tid Hold Instruktører
Mat 3 Kampsport

Tid Hold Instruktører
Mat 4 Kampsport

Tid Hold Instruktører
Outside

Tid Hold Instruktører
Power Rack

Tid Hold Instruktører
Receptionen

Tid Hold Instruktører
Rig Performance Gym

Tid Hold Instruktører

Thursday 02 Dec 2021


Holdsal Performance Gym

Tid Hold Instruktører
Mat 1 Kampsport

Tid Hold Instruktører
Mat 2 Kampsport

Tid Hold Instruktører
Mat 3 Kampsport

Tid Hold Instruktører
Mat 4 Kampsport

Tid Hold Instruktører
Outside

Tid Hold Instruktører
Power Rack

Tid Hold Instruktører
Receptionen

Tid Hold Instruktører
Rig Performance Gym

Tid Hold Instruktører

Friday 03 Dec 2021


Holdsal Performance Gym

Tid Hold Instruktører
Mat 1 Kampsport

Tid Hold Instruktører
Mat 2 Kampsport

Tid Hold Instruktører
Mat 3 Kampsport

Tid Hold Instruktører
Mat 4 Kampsport

Tid Hold Instruktører
Outside

Tid Hold Instruktører
Power Rack

Tid Hold Instruktører
Receptionen

Tid Hold Instruktører
Rig Performance Gym

Tid Hold Instruktører

Saturday 04 Dec 2021


Holdsal Performance Gym

Tid Hold Instruktører
Mat 1 Kampsport

Tid Hold Instruktører
Mat 2 Kampsport

Tid Hold Instruktører
Mat 3 Kampsport

Tid Hold Instruktører
Mat 4 Kampsport

Tid Hold Instruktører
Outside

Tid Hold Instruktører
Power Rack

Tid Hold Instruktører
Receptionen

Tid Hold Instruktører
Rig Performance Gym

Tid Hold Instruktører

Sunday 05 Dec 2021


Holdsal Performance Gym

Tid Hold Instruktører
Mat 1 Kampsport

Tid Hold Instruktører
Mat 2 Kampsport

Tid Hold Instruktører
Mat 3 Kampsport

Tid Hold Instruktører
Mat 4 Kampsport

Tid Hold Instruktører
Outside

Tid Hold Instruktører
Power Rack

Tid Hold Instruktører
Receptionen

Tid Hold Instruktører
Rig Performance Gym

Tid Hold Instruktører